Yhdistyksen hallitus ja säännöt

Yhdistys on perustettu    27.9.2014

Yhdistyksen hallitus 2021-2022:

 • puheenjohtaja           Esa Turunen
 • sihteeri                       Anna Lehmonen
 • rahastonhoitaja         Liisa Raukola
 • jäsen                           Liisa Seppänen
 • jäsen                           Kari Jalli
 • jäsen                           Risto Vuori
 • jäsen                           Heikki Uotila
 • jäsen                           Leila Vilppula
 • Yhdistyksen toiminnantarkastaja      Esa Heikkinen, Eija Anttola (vara)

TEURONJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY                                            YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teuronjärven suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Kanta-Hämeessä sijaitsevan Teuronjärven, sen                 lähiseudun ja valuma-alueen ympäristönsuojelun ja siihen liittyvien asioiden        edistäminen.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys itsenäisesti sekä yhdessä yhteistyökumppaneiden,viranomaisten, laitosten ja muiden yhteisöjen kanssa

 • kerää tietoja järven tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä
 • kartoittaa järvialueeseen kohdistuvia ympäristöriskejä
 • suunnittelee ja toteuttaa Teuronjärven alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä
 • ottaa kantaa Teuronjärven alueen hankkeisiin
 • antaa suosituksia ympäristön ja vesien suojelusta
 • tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä

 • harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Alle 18-vuotias jäsenen lapsi on vapaa jäsenmaksusta.Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa  tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.Jäsenet yhdistykseen hyväksyy hallitus.Hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä yhteystietoineen. Jäsenet huolehtivat yhteystietomuutoksien ilmoittamisesta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen             jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen      jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Vuosikokous valitsee varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja 2-5 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin varamiehet.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös mobiililaitteella tai kokouksen voi pitää sähköpostitse.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai                  hallituksen siihen valtuuttama henkilö kukin yksin, muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihenolevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitähallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettäväkolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14vuorokautta ennen kokousta joko kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai puhelinnumeroon.

___________________________________________________________________________________________________

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi      ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Todetaan läsnäolijat.
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 9. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittainhallituksen erovuoroiset jäsenet.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

___________________________________________________________________________________________________

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen    kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.   Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen   edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.